(અનુબંધમ પોર્ટલ) ANUBANDHAM Registration Gujarat.Gov.In | Registration | Log In | Web Portal 2022

  

(અનુબંધમ પોર્ટલ) ANUBANDHAM Registration Gujarat.Gov.In | Registration | Log In | Web Portal 2022

ANUBANDHAM Registration Gujarat.Gov.In Anubandham Is Platform To Bring Together Job Seeker And Job Provider At One Place. You Can Finding To Anubandham Registration Portal , Login, How To Apply, Job Seeker & Employer Information All Is Here.

ANUBANDHAM Registration
ANUBANDHAM Registration

(Anubandham/ અનુબંધમ પોર્ટલ :રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોજગારવાંચ્છુ ઉમેદવારો માટે અનુબંધમ પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવેલ છે. આ પોર્ટલ ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ ઉમેદવારોને પોતાની લાયકાત મુજબ જે તે ટેકનીકલ/નોન ટેકનીકલ/પ્રોફેશનલ નોકરી મેળવી શકશે.)

The Gujarat Government Has Created A Fantastic Platform Called Anubandham Rojgar Portal For The Youth And Working-Class People. Recently, 237545 Registered Job Seeker And 29708 Registered Employer On Anubandham Rojgar Portal, With Over 43047 Job Posted. Anubandham Portal By DET(Directorate Of Employment & Training) Government Of Gujarat.
Overview ANUBANDHAM Registration Anubandham Registration

“ANUBANDHAM” A New Umbrella For Bridging Aspirant’s Needs Through Direct Hiring Between Job Applicants & Employers.
Organization Name Directorate Of Employment & Training, Government Of Gujarat

 • Type Of Job Education Wise Jobs
 • Job Location Gujarat
 • Launched Date 06-08-2021
 • Anubandham Gujarat Gov In Registration Mode Online
 • Registration Click Here
 • Home Page Click Here
 • Log In / Sign In Click Here

DET(Directorate Of Employment & Training) About Here:

Directorate Of Employment & Training, Government Of Gujarat Has Been In The Forefront Of Implementing Various Skill-Building Programs With The Aim Of Helping People Get Jobs. At Present 48 Employment Exchanges Are Functioning Under This Directorate To Assist People Registered With Employment Exchanges.

What Is Anubandham Registration Portal?

 • “ANUBANDHAM Registration Portal ” A New Umbrella For Bridging Aspirant’s Needs Through Direct Hiring Between Job Applicants & Employers. “Anubandham” Is An Initiative From The Directorate Of Employment & Training (DET), Government Of Gujarat.

About Anubandham (GOG) Application And Apk?

“ANUBANDHAM” A New Umbrella For Bridging Aspirant’s Needs Through Direct Hiring Between Job Applicants & Employers.
“Anubandham” Is An Initiative From The Directorate Of Employment & Training (DET), Government Of Gujarat. The App Is Primarily Focused To Connect The Opportunities With The Aspirations Of The Youth Of The State. Anubandham Facilitates Job Seekers And Job Providers Through Auto-Matching In A Highly Transparent And User-Friendly Manner. This App Is Also Supported By The Anubandham Initiative Of The Department. Mobile App “Anubandham” Facilitates Users To Find And Apply For A Suitable Job Posted By The Recruiters And Job Providers. Alerts And Notifications Make Them Informed About Their Scheduled Interviews And Recent Happening On The Portal. The Easy Job Posting, Resume Parser, Job Application Tracking, Schedule Management, And Advance Search Based On The Sectors And Functional Areas Are Key Features Of The App.

Gujarat Anubandham Portal Android App Link

 • Mobile App “ANUBANDHAM Registration” Facilitates Users
 • Procedure For Logging Into Gujarat Anubandham Portal
 • Let’s Now Look At How To Log Into The Gujarat Anubandham Job Seeker Portal Through The Internet, As Seen Below.
 • Visit The Anubandham Portal’s Official Website : Anubandham.Gujarat.Gov.In
 • On The Home Page, You Will See The Login Option In The Top Right Corner.
 • Now, Fill In The Email Address Or Phone Number And Password On The Home Page.
 • Input The Captcha Code And Press The Sign In Button.

JOB Seeker ANUBANDHAM Registration

 • ANUBANDHAM WEB PORTAL JOB SEEKER REGISTRATION : CLICK HERE
 • ANUBANDHAM WEB PORTAL JOB SEEKER LOG IN : CLICK HERE
 • USER MANUAL JOB SEEKER : DOWNLOAD [PDF]

ANUBANDHAM Registration Gujarat.Gov.In Anubandham Is Platform To Bring Together Job Seeker And Job Provider At One Place. You Can Finding To Anubandham Registration Portal , Login, How To Apply, Job Seeker & Employer Information All Is Here.

(Anubandham/ અનુબંધમ પોર્ટલ :રાજ્ય સરકાર દ્વારા રોજગારવાંચ્છુ ઉમેદવારો માટે અનુબંધમ પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવેલ છે. આ પોર્ટલ ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ ઉમેદવારોને પોતાની લાયકાત મુજબ જે તે ટેકનીકલ/નોન ટેકનીકલ/પ્રોફેશનલ નોકરી મેળવી શકશે.)

The Gujarat Government Has Created A Fantastic Platform Called Anubandham Rojgar Portal For The Youth And Working-Class People. Recently, 237545 Registered Job Seeker And 29708 Registered Employer On Anubandham Rojgar Portal, With Over 43047 Job Posted. Anubandham Portal By DET(Directorate Of Employment & Training) Government Of Gujarat.
Overview ANUBANDHAM Registration Anubandham Registration

“ANUBANDHAM” A New Umbrella For Bridging Aspirant’s Needs Through Direct Hiring Between Job Applicants & Employers.
Organization Name Directorate Of Employment & Training, Government Of Gujarat

  

Leave a Comment

__