પ્રશ્ન.01:  તાજેતરમાં કઈ સંસ્થાએ વૈશ્વિક જળ સંસાધન અહેવાલ 2021 બહાર પાડ્યો છે?

જવાબ: વિશ્વ હવામાન સંસ્થા

પ્રશ્ન.02:  ભારતનું પ્રથમ ગોલ્ડ એટીએમ તાજેતરમાં ક્યાં ખોલવામાં આવ્યું છે?

જવાબ: હૈદરાબાદ

પ્રશ્ન.03:  કયો દેશ તાજેતરમાં $100 બિલિયન રેમિટન્સ મેળવનાર પ્રથમ દેશ બન્યો છે?

ઉત્તર : ભારત

પ્રશ્ન.04:  તાજેતરમાં કઈ મેટ્રોએ સફળતાપૂર્વક ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે?

જવાબ: નાગપુર મેટ્રો

પ્રશ્ન.05:  તાજેતરમાં NDDB અને અમૂલ દૂધ ઉત્પાદન વધારવા માટે કયા દેશને તકનીકી સહાય પૂરી પાડશે?

જવાબ: શ્રીલંકા