ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી

ફોર્મ ભરવાની તારીખ

તા. ૧૬/૦૬/૨૦૨૨ થી ૩૦/૦૬/૨૦૨૨ સુધી 

જગ્યાનું નામ

સ્ટેનોગ્રાફર ગુજરાતી અને સ્ટેનોગ્રાફર ગુજરાતી

વય મર્યાદા

૨૦ વર્ષથી વધુ અને વધુમાં વધુ ૪૧ વર્ષ સુધી