ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ પાસ ઉપર વિવિધ જગ્યાઓ પર રોજગાર ભરતી મેળો

મોરબી જીલ્લાના વિવિધ તાલુકામાં રોજગાર ભરતી મેળો

તારિખ ૨૨/૦૬/૨૦૨૨ થી ૨૯/૦૬/૨૦૨૨ સુધી મોરબી જીલ્લાના તાલુકામાં ભરતી

રાજકોટ જિલ્લામાં ૧૧૦ પોસ્ટ પર વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી મેળો