સુરત મહાનગર પાલિકામાં ડ્રાઈવરની ભરતી 

લાયકાત

ધોરણ - ૧૦ પાસ  આર.ટી .ઓ લાયસન્સ હોવું જરૂરી

વય મર્યાદા

૩૩ વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ નહિ

પગાર ધોરણ

૧૧ ૦૦૦ /- માસિક ફિક્સ વેતન