સુરત મહાનગર પાલિકામાં વિવિધ જગ્યા પર ભરતી 

જગ્યાનું નામ 

1. મેડીકલ સુપ્રિટેન્ડન્ટ ૨. નાયબ આરોગ્ય અધિકારી  ૩. મેડીકલ ઓફોસર  ૪. ડ્રાફ્ટસમેન ૫. જુનિયર કેમેસ્ટ્રી

ફોર્મ ભરવાની તારીખ 

૦૨/૦૬/૨૦૨૨ થી ૧૬/૦૬/૨૦૨૨ સુધી