વિવિધ સરકારી ભરતી માટે અને વિવિધ સરકારી યોજના માટે Whats Groupમાં જોડાવો 

દરેક જીલ્લાના whats App groupમાં જોડાવો

 Whats App ગ્રુપ દ્વારા અહી વિવિધ પ્રકારની ભરતી અને યોજના વિષે તથા અન્ય સમાચાર વિષે માહિતી આપવામાં આવશે